ROMANIAN VERSION. Versiune in limba romana


Versiune actualizată la data de 1.07.2014 de catre www.studiolegal.ro.
New Folder operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.D.C.P. sub nr. 0013371

1. Politica de confidenţialitate:

New Folder Stock respectă confidenţialitatea datelor tale cu caracter personal. În derularea activităţii noastre solicităm date cu caracter personal în baza Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.
New Folder Stock asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor şi a implementat măsuri şi proceduri stricte de securitate pentru protecţia datelor cu caracter personal.
New Folder Stock se obligă să respecte toate dispoziţiile legale cu privire la protecţia datelor cu carater personal (Legea nr. 677/2001 şi Legea nr. 506/2004) în activitatea de colectare, utilizare, divulgare şi prelucrarea a acestor date.
New Folder Stock poate revizui şi actualiza Politica de confidenţialitate ca urmare a modificărilor la nivel legislativ şi tehnologic dar şi în cazul în care modul de realizare a activităţii societăţii se modifică. În acest sens vă rugăm să accesaţi politica de confidenţialitate în mod periodic pentru a avea cunoştinţă de eventualele actualizări. Colectarea, utilizarea, divulgarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se va face în baza celei mai recente Politici de confidenţialitate care este pe pagina de internet a New Folder.


Datele cu caracter personal colectate de New Folder şi modul de colectare

New Folder Stock colectează informații cu caracter personal numai atunci când este necesar pentru a realiza activitățile specifice, care sunt detaliate, în general, pe pagina de internet a New Folder Stock. Acest lucru înseamnă că vom colecta informații în următoarele scopuri:

Pentru a livra servicii precum buletinele de ştiri, informaţii despre evenimente şi servicii;

Pentru a factura serviciile solicitate;

Pentru a furniza imaginile şi serviciile solicitate;

Pentru a derula promoții cu premii prin extragere la sorti;

Pentru cerinţe de management intern şi raportare;

Pentru a comunica cu persoanele vizate (clienţi şi vizitatori).

În plus, trebui să ştiţi că sistemul de plată al New Folder este furnizat de un terţ - furnizor de servicii, cum ar fi PayPal, care va colecta, de asemenea, informațiile dumneavoastră cu caracter personal ce fac obiectul Politicii de confidențialitate personal al acestui furnizor de servicii şi care poate fi vizualizată la următoarea pagină de internet: www.paypal.com.

New Folder Stock nu este responsabil pentru condiţiile în care terţul - furnizor de servicii - îndeplineşte condiţiile legale de confidenţialitate.

Modurile în care New Folder Stock colectează datele cu caracter personal

- Atunci când se solicită sau se dobândeşte o imagine sau un serviciu de la New Folder Stock sau de la societățile sale afiliate;
- Atunci când se furnizează o imagine sau un serviciu către New Folder Stock;
- Atunci când realizaţi un studiu sau un chestionar, când vă înscrieţi la un concurs sau când utilizaţi un forum inițiat de New Folder și
- Atunci cand comunicaţi cu New Folder prin e-mail, telefon sau în scris (de exemplu, dacă contactați serviciul clienți sau oferiți feedback).

New Folder Stock va colecta informații cu caracter personal doar prin mijloace legale și nu va folosi moduri de intruziune. În cazul în care este rezonabil și posibil să facă acest lucru, New Folder Stock va colecta date cu caracter personal direct de la dumneavoastră. Cu toate acestea, în anumite circumstanțe, New Folder Stock poate obține informaţii despre dumneavoastră de la un terț, inclusiv din liste de discuții și de la agenții de recrutare. În general nu aveţi nicio obligație de a ne furniza date cu caracter personal, dar dacă alegeţi să nu furnizaţi date cu caracter personal pe care le solicităm şi care sunt necesare există posibilitatea să nu putem să vă furnizăm o imagine sau un serviciu solicitat de dumneavoastră.

Cum foloseşte New Folder datele pe care le furnizaţi

New Folder Stock utilizează datele pe care le colectează de la utilizatori în următoarele scopuri:

- Pentru a vă oferi imaginile sau serviciile pe care le-ați solicitat;

- Pentru personalizarea experienței dumneavoastre pe pagina de internet a New Folder Stock,

inclusiv prin salvarea informaţiilor cu privire la coșul dumneavoastră de cumpărături;

- Pentru dezvoltarea modului de gestionare a imaginilor şi a serviciilor oferite de noi;

- Pentru a spori oferta noastră de imagini și servicii din punct cantitativ;

- În comunicarea cu dumneavostră;

- Pentru a vă oferi informații cu privire la oportunitățile referitoare la New Folder Stock de care considerăm că aţi putea fi interesat și

- Pentru a vă oferi posibilitatea de a primi e-mailuri și buletine de știri în format electronic din partea noastră.

New Folder Stock poate utiliza, de asemenea, datele dumneavoastră personale în scopul de a vă trimite informații despre oferte și activități pe care le considerăm utile pentru dumneavoastră, cu excepţia cazului în care ați solicitat să nu primiți astfel de oferte sau de materiale. Dacă nu doriți să primiți aceste informații, vă rugăm să ne anunţaţi şi vom înceta să vi le trimitem. Aceasta nu se aplică cu privire la informaţiile pe care suntem obligaţi să vi le trimitem conform legii.

Cum sunt utilizate datele pe care New Folder le primeşte de la utilizatori

În general, New Folder Stock va dezvălui datele dumneavoastră personale numai cu consimţământul dumneavoastră sau în cazul în care o astfel de divulgare este permisă în conformitate cu dispoziţiiel legale în vigoare. Consimțământul dumneavoastră poate fi dat în mod expres sau tacit.

New Folder Stock poate furniza, de asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal către următoarele persoane:
- Furnizori de servicii externe cu care New Folder are convenţie în scopul de a realiza activităţi în numele şi pe seama sa, cum ar fi procesarea informaţiilor cu privire la cardurile bancare, onorarea comenzilor primite (ex. serviciile poștale și de curierat), mailouts, transport, colectarea datoriilor, activităţi de marketing, de cercetare, publicitate, activităţi juridice, asigurare financiară sau de alte servicii (în mod confidențial și astfel de furnizori vor limita utilizarea datelor cu caracter personal doar la scopul activităților realizate de New Folder Stock );
- Orice alte terțe persoane autorizate de dumneavoastră să primească informații deținute de New Folder Stock ;

New Folder Stock vă poate informa în orice moment cu privire la practicile sale de transferare a datelor pentru anumite servicii pe care le furnizează în realizarea activităţilor sale. New Folder Stock nu va comunica datele dumneavoastră personale în afara României decât cu consimţământul dumneavoastră şi cu condiţia ca destinatarul acestor date să respecte principii ale prelucării datelor cu caracter personal similare cu cele de la nivel naţional.

Actualizarea sau corectarea informațiilor cu caracter personal deținute despre dumneavoastră

New Folder Stock asigură că datele cu caracater personal pe care le deţine sunt corecte, complete și actuale. În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal se modifică, în cazul în care consideraţi că oricare dintre datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, ne puteti contacta pentru a remedia acest lucru.

Securitatea informațiilor personale - Politica de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal

New Folder Stock ia toate măsurile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal pentru a evita pierderea acestora, accesul neautorizat, modificarea, divulgarea sau altă utilizare incorectă a acestora.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Definiţii:

- date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

- prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

- stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

- sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal - orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori geografice;

- operator - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

- terţ - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

- destinatar - orice persoana fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competente speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

- date anonime - date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

- date de tip "business contact" - date care includ numele, funcţia, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizaţii, în această calitate. Datele tip "business contact" nu intră în categoria datelor cu caracter personal;

- date statistice - date care au fost obţinute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane şi sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice şi/sau de informare, promovare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;

Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

Confidentialitatea. Operatorul garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrează;

Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Legea nr. 677/2001, poate fi efectuata numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare;

Informarea. Informarea persoanelor se face de către operatorul care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;

Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;

Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.


Securitatea datelor cu caracter personal:

New Folder Stock certifică faptul că îndeplineşte cerinţele minime de securitate a datelor cu caracter personal. New Folder Stock utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru , inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale in vigoare.


Drepturile persoanei vizate (reglementate de Legea nr. 677/2001):

- dreptul de a obţine de la New Folder, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care le privesc sunt sau nu prelucrate de New Folder;

- dreptul de a obţine de la New Folder, la cerere şi în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte;

- dreptul de a obţine de la New Folder, la cerere şi în mod gratuit transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001;

- dreptul de a obţine de la New Folder, la cerere şi în mod gratuit notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

- dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca date care le vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;

- dreptul de a se adresa justiţiei pentru apararea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate. Pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 se vor putea adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.


Contactaţi New Folder Stock

Orice întrebări sau comentarii pe care le aveţi referitoare la această politică de confidențialitate sau la practicile de confidențialitate ale New Folder, precum și orice cereri de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal deținute de New Folder trebui să fie comunicate pe adresa de e-mail: office@newfolderstock.com


> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < >


Versiune actualizată la data de 07.07.2014 de catre www.studiolegal.ro.
New Folder operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.D.C.P. sub nr..0013371

1. Termenii și condițiile generale
(denumiți în continuare T.C.G.) de utilizare a site-ului:

1.1. Termenii și condițiile generale care urmează constituie înțelegerea contractuală de bază dintre Beneficiar/Client și proprietarul/operatorul www.newfolderstock.com [(NEW FOLDER S.R.L., RO10345253, Romania, Baia Mare, Str. Plaiului, nr. 12, Jud Maramureş, J24/190/1998).
1.2. Vă rugăm să citiți și să analizați prezentul document în integralitatea lui, înainte de a continua să utilizați website-ul sau înainte de a descărca vreo imagine.
1.3. Prin utilizarea website-ului, Clientul este de acord să respecte termenii și condițiile generale cuprinse în prezentul. Dacă Clientul nu este de acord cu T.C.G. de mai jos, este rugat să nu utilizeze acest website.
1.4. Acest website este deținut și operat de New Folder. Întregul conținut oferit sau afișat pe acest website, incluzând, dar fără să se limiteze la texte, grafică, imagini fotografice, filme, înregistrări video, sunete, ilustrații și software (denumit “Conținut” în prezentul document) este deținut de New Folder, de cei de la care acesta a obținut licențele și de la furnizorii acestuia de conținut.„search”.
1.5. Toate elementele website-ului, incluzând, dar fără să se limiteze la: design-ul general și Conținut sunt protejate de drepturile morale și patrimoniale de autor, marcă înregistrată și de orice alte legi în materia dreptului de proprietate intelectuală și industrială.
1.6. Un singur click în căsuța denumită “Sunt de acord cu termenii de mai sus și cu prelucrarea datelor din codul numeric personal” are valoare contractuală între New Folder și Client care, își asumă astfel toate drepturile și obligațiile ce decurg din prevederile T.C.G. și celelalte documente menționate aici conform regulilor de încheiere a contractelor la distanță – contracte electronice.
1.7. Exceptând permisiunile explicit acordate în virtutea altui contract cu New Folder or cu vreuna dintre subsidiarele acesteia (încheiate “față în față” sau la distanță – contract electronic), nici o parte sau element al acestui website sau Conținutului acestuia nu poate fi copiată, reprodusă sau retransmisă prin orice mijloc și orice drept corelativ va rămâne proprietatea exclusivă a New Folder și a subsidiarelor acesteia, societăților afiliate acesteia și a celor de la care aceasta a obținut eventualele licențe, dacă nu există înțelegeri scrise în alt sens.
1.8. Orice prejudiciu, cheltuială sau costuri generate New Folder, subsidiarelor sau societățile afiliate la aceasta, ca urmare a încălcării drepturilor de autor și a celor conexe conform prezentului document sau ca urmare a utilizării neautorizate a Conținutului website-ului va fi acoperită de către persoana vinovată.
1.9. Orice utilizare a prezentului website în legătură cu un alt website sau cu conexiuni la care trimite respectivul website nu naște nici o responsabilitate în sarcina New Folder, în afara celor prevăzute aici.
1.10. Prezentele Condiții, prețurile și conținutul termenilor contractuali privind acordarea licențelor furnizate prin prezentul website, pot fi modificate sau actualizate fără vreo notificare prealabilă. Clientul va fi informat de aceste actualizări, cu regularitate. Detalii cu privire la actualizări pot fi găsite la începutul prezentului document.
1.11. Prezentele Condiții, Acordul de licențiere și Politica de confidențialitate sunt guvernate și completate de dispozițiile legale în materia contractelor la distanță, din materia drepturilor de autor L. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, din materia contractelor electronice, din care evocăm cu titlu exemplificativ, dar nu limitativ, dispozițiile art. 1186 alin. 2, art. 1200 alin. 2, art. 1245 C.civ., art. 2 lit. a) și următoarele din Ordonanța 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă și Directiva 97/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecţia consumatorilor în cadrul contractelor la distanţă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 144 din 4 iunie 1997, cu modificările ulterioare.

2. Termenii specifici de utilizare ai website-ului
(Acordul între New Folder și Client privind utilizarea website-ului):

2.1. Clientul garantează că are vârsta legală pentru a utiliza acest website și de a-și asuma obligații legale care ar putea fi rezultatul utilizării website-ului.
2.2. Clientul este de acord și își asumă responsabilitatea utilizării website-ului de către alte persoane prin intermediul contului său.
2.3. Acest website este realizat de către New Folder și conține imagini, descrieri și prezentări protejate de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe și care constituie proprietatea New Folder, a subsidiarelor și a societăților afiliate. Utilizarea acestor imagini fără licență este complet interzisă. În acest sens, facem trimitere la Acordul de licențiere și Politica de confidențialitate a New Folder.
2.4. New Folder prin website, operează o bază de date online de imagini (opere fotografice în sensul L. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe). Materialele cu imaginile vor fi comunicate, ulterior acordării licenței, exclusiv în format digital.
2.5. Clientul este atenționat și își asumă că nu este permisă nici o reproducere sau comunicare a acestui website sau a oricărei imagini a acestuia sau conținută de acesta, inclusiv link-uri sau cadre, fără acordul expres al New Folder. Dacă această permisiune este dată, Clientul o va aplica întocmai cu condiția ca orice link sau material al acestui website să aibă atașat prezentele condiții, acordul de licențiere, iar orice reproducere va trebui să poarte semne distinctive privind drepturile de autor și conexe ale sau acordate de New Folder.
2.6. Versiunea T.C.G. valabilă la data încheierii contractului cu Clientul va fi cea aplicabilă cu aplicarea mențiunilor de la pct. 1.10. Orice deviere, completare sau conflict cu prezentele T.C.G. nu devine parte contractuală, doar dacă este adusă la cunoștința New Folder și numai dacă New Folder confirmă în scris și explicit toate acestea.
2.7. În cazul în care se realizează transmisiunea și/sau posibila utilizare a imaginilor comunicate electronic, relația contractuală se stabilește pe baza prezentelor T.C.G., Acordul de licențiere și Politica de confidențialitate, chiar dacă imaginile comunicate nu sunt folosite efectiv. De aceea, sugerăm Clientului să revadă aceste documente ori de câte ori utilizează site-ul.
2.8. Clientul, ulterior obținerii licenței, poate păstra o copie pentru înregistrările lui.
2.9. Comentariile utilizatorilor, feedback-ul și orice alte subscrieri: dacă, în orice moment vom furniza facilități, cum sunt: comentarii, feedback, sugestii sau idei, sau dacă trimiteți astfel de subiecte către New Folder prin email utilizând rubrica noastră de Contact, ori direct prin email sau în orice alt mod, considerăm că simpla lor comunicare include acordul utilizatorilor de a ne autoriza să folosim și să reproducem orice informație sau conținut furnizat fără vreun alt acord expres din partea acestora, fără a avea obligația de a respecta îndatoririle privind confidențialitatea față de aceștia, cu excepția celor cuprinse în Politica de confidențialitate și a celor prevăzute în Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
2.10. Erorile, lipsa de acuratețe și omisiunile: ocazional și în mod cu totul neintenționat pot apărea pe website informații care conțin erori, termeni echivoci sau omisiuni care pot avea legătură cu descrieri de imagini, prețuri, termeni de licențiere, promoții, oferte, limite de utilizare și valabilitate. New Folder își rezervă drepturile să corecteze orice astfel de erori și să modifice sau să actualizeze informația sau să elimine astfel de informații în orice moment, fără nici o notificare prealabilă (inclusiv după ce Clientul a lansat comanda). Facem trimitere pentru analiză și la Acordul de licențiere.
2.11. Culorile și variațiile imaginilor: facem eforturi considerabile pentru a afișa cu cât mai multă acuratețe cu putință culorile, rezoluția, dimensiunea fișierelor ce conțin imaginile care apar pe site. Nu ne putem asuma obiectiv garantarea că display-ul monitorului Clientului/utilizatorului va afișa cu acuratețe caracteristicile de mai sus. Uneori, imaginile de pe website pot diferi sub coordonatele mai sus menționate de imaginile care au fost achiziționate. New Folder nu garantează acuratețea informației conținute pe website.
2.12. Link-urile către alt website și către alte servicii: website-ul poate conține linkuri către alte website-uri, fără ca aceasta să însemne că simpla accesare a acestora dă naștere, modifică sau împiedică anumite raporturi între Client, New Folder și website-ul al cărui link a fost accesat. Linkurile către orice alte website-uri sunt furnizate doar din motive de informare sau de promovare și de informare a utilizatorilor acestui website.
2.13. Conținutul acestui website este furnizat conform metodei “așa cum este” fără garanții de nici o natură, care să evoce sau să implice, inclusiv dar nelimitativ, garanții de comerciabilitate, de profitabilitate instituite pentru un scop particular sau pentru a acoperi o eventuală încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală.
2.14. Utilizarea acestui website se face pe riscul utilizatorului și acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru orice costuri asociate acestei utilizări. New Folder nu este responsabil de acoperirea nici unei pagube, prejudiciu, costuri sau cheltuieli ce ar rezulta din orice utilizare sau utilizare defectuoasă a oricărei părți a acestui website sau care reiese din încălcarea prezentelor dispoziții, a Acordului de licențiere sau a Politicii de Confidențialitate.
2.15. Prezentele condiții sunt guvernate și de T.C.G., dar și de dispozițiile legale la care face referire pct. 1.11. din T.C.G., inclusiv de dispozițiile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, New Folder fiind înregistrat ca un astfel de operator sub numărul 0013371.

Prin utilizarea website-ului, Clientul este de acord să respecte termenii și condițiile generale cuprinse în prezentul.
Dacă Clientul nu este de acord cu T.C.G. de mai jos, este rugat să nu utilizeze acest website.


> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < > <> < >


Versiune actualizată la data de 01.07.2014 de catre www.studiolegal.ro.
New Folder operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.D.C.P. sub nr. 0013371


1. Condiţii şi termeni de licenţiere:

New Folder Stock deţine drepturile de autor pentru toate imaginile ce aparţin companiei şi care se regăsesc pe website-ul oficial. Toate imaginile proprietate a companiei New Folder S.R.L. sunt oferite pe bază de licenţă. Fiecare licenţă vândută face obiectul acestor Condiţii şi termeni de licenţiere.


2. Definiţii


Contract
– orice acord scris între New Folder şi dumneavoastră prin care obţineţi acces la conţinutul website-ului sau orice licenţă de utilizare acordată în mod individual de New Folder către dumneavoastră cu privire la una sau mai multe imagini;
Autorul imaginii – este New Folder şi fotografii colaboratori ai New Folder care pun imaginile la dispoziţia New Folder cu scopul de a fi revândute către terţi/beneficiari;
Fotograful colaborator – orice fotograf profesionist care cesionează drepturile sale în favoarea New Folder şi care are obligaţia de a de a garanta că deţine în mod legal dreptul de proprietate şi copyright asupra lucărilor sale.
Beneficiarul licenţei de utilizare a imaginii (“licențiatul”) – persoana care, în baza contractului încheiat cu New Folder şi după plata preţului stabilit, are dreptul de a utiliza imaginea pentru care s-a încheiat contractul, în special pentru uz comercial (subsidiar, pentru uz personal).
Licenţa – dreptul de utilizare în scop comercial sau personal a imaginii pentru care aţi achitat preţul (remuneraţie compensatorie) stabilit în baza contractului încheiat cu New Folder şi pentru perioada de licenţă stabilită; licenţa acordată nu este exclusivă; obţinerea de către beneficiar (“licenţiat”) a unei licenţe exclusive se poate realiza ca urmare a plăţii unui preţ negociat în mod direct de către părţi; în cazul obţinerii unei licenţe exclusive imaginea care face obiectul licenţei respective va fi retrasă în mod irevocabil de pe site (newfolderstock.com) neputând fi revândută; ; în niciun caz imaginea pentru care aţi obţinut licenţă de utilizare nu poate fi folosită ca marcă înregistrată sau pentru orice scop ilegal;
Perioada de licenţă – perioda de folosinţă a unei licenţe aşa cum a fost acordată dumneavoastră în baza unui Contract;
Login (Cont) – datele cu privire la username şi parolă care sunt realizate ca urmare a înregistrării şi necesare pentru a vizualiza conţinutul website-ului şi pentru a beneficia de serviciile oferite de acesta;
Website – site-ul ficial al New Folder:  www.newfolderstock.com şi celelalte subdomenii existente;3. Înregistrarea


Pentru a beneficia de serviciile oferite de noi este necesară introducerea anumitor informaţii ale dumneavoastră. Aveţi obligaţia ca aceste informaţii să fie complete şi corecte. Toate informaţiile trebuie completate în ordinea stabilită pe website şi în condiţiile stipulate de prezentele dispoziţii.
Aveţi obligaţia de confidenţialitate cu privire la datele de login, astfel încât să se prevină utilizarea contului dumneavoastră (datele de login) de către alte persoane. În acest mod putem preveni utilizarea datelor dumneavoastră de către alte persoane şi aveţi obligaţia de a ne informa în cazul în care consideraţi sau observaţi că datele dumneavoastră de login sunt utilizate de alte persoane.
Condiţiile de licenţiere oferite de New Folder la cerere, aşa cum sunt stabilite mai jos, indiferent de modalitatea de cumpărare sau de orice comunicare către New Folder înainte sau după cumpărare:
Cumpărătorul trebuie să se conformeze în mod strict cu aceste Condiţii şi termeni de licenţiere, ce includ limitări de folosinţă cum ar fi cele raportate la durata licenţei, modul permis de folosire, cantitatea de folosire şi/sau teritorialitatea folosirii. Orice folosinţă care excede acestor limite vor fi considerate încălcări al dreptului de autor cu privire la imaginea respectivă iar New Folder poate solicita obligarea persoanei în cauză să înceteze folosirea abuzivă şi să plătească despăgubiri, care pot include daune morale pentru atingerea adusă imaginii publice a societăţii.
Imaginile puse la dispoziţie de New Folder pot fi decupate, modificate din punct de vedere al coloristicii, cu excepţia cazului în care este prevăzută o clauză contrară. Toate aceste modificări trebuie să aibă caracter rezonabil şi este interzisă alterarea lor sau folosirea într-un mod care poate aduce atingere imaginii societăţii New Folder sau poate determina pagube în patrimoniul acestei societăţi. Aceste limite ale dreptului de folosinţă a imaginilor includ utilizarea lor în scopul de a susţine orice tip de violenţă, în scopul promovării folosirii oricăror tipuri de armesau pentru a promova consumul de substanţe ilegale sau în legătură cu orice formă de pornografie. Limitele menţionate au caracter exemplificativ, nu limitativ.
În cazul în care aveţi nelămuriri cu privire la limitele dreptului de folosinţă a imaginilor vă rugăm să contactaţi societatea New Folder pentru a confirma scopul pentru care solicitaţi licenţa de utilizare.
Vă rugăm să citiți și să analizați prezentul document în integralitatea lui, înainte de a continua să utilizați website-ul sau înainte de a descărca vreo imagine.
Prin cumpărarea dreptului de a utiliza imagini, Clientul este de acord să respecte Condiţiile şi termenii de licenţiere cuprinse în prezentul. Dacă Clientul nu este de acord cu T.C.L. din acest document, este rugat să nu cumpere dreptul de a utiliza imagini.


4.Obţinerea unei licenţe de utilizare


Etapele necesare pentru obţinerea unei licenţe: crearea unui cont direct pe site sau conectarea cu profilul de Face Book; se caută imaginea dorită; se intră pe imagine şi se apasă butonul “my image”; preţurile pentru obţinerea licenţei variază în funcţie de rezoluţia imaginii solicitate; de asemenea beneficiarul trebuie să verifice şi diferitele opţiuni cu privire ela imaginea pentru care doreşte licenţa în funcţie de care variază preţul obţinerii acesteia.
Lightbox este opţiunea de pe site care face posibilă vizualizarea imaginii de către beneficiar/client, înainte de cumpărarea licenţei, vizualizare care poate fi transmisă şi unui terţ doar cu scopul vizualizării acesteia.
Puteți transmite solicitarea de obţinere a unei licenţe de utilizare a unei imagini prin completarea formularului tip de pe website. Prin solicitarea unei licențe, garantați că aveți dreptul de a face acest lucru.
Pe cererea dumneavoastră New Folder vă va transmite acordul sau vă va solicita mai multe informații înainte de a transmite acordul pentru o licență ce are ca obiect imaginea respectivă.
Vă rugăm să aveţi în vedere că termenii licenţei care a fost acordată şi stabiliţi în acord se vor aplica împreună cu aceste Condiţii şi termeni de licenţiere dreptului dumneavoastră de folosire a imaginii. Sunt excluse cazurile în care o condiţie sau un termen adiţional sau diferit, inclus sau ataşat oricărei comunicări adresate companiei New Folder de către dumneavoastră sau de către orice persoană în numele dumneavoastră, să facă parte din condiţiile şi termenii oricărei licenţe acordate de New Folder şi toate aceste condiţii sau aceşti termeni adiţionali sau diferiţi sunt consideraţi inaplicabili şi se exclud.


5. Plata şi furnizarea imaginilor


Dacă acceptaţi condiţiile şi termenii din acordul primit, plata trebuie făcută folosind pagina “Plăţi” (aceste plăţi sunt realizate prin link-uri securizate către un furnizor de servicii de plată, cum ar fi PayPal pe platforma PHOTOSHELTER.COM, platformă pe care este creat şi funcţionează site-ul NEWFOLDERSTOCK.COM. După autorizarea plăţii veţi primi un e-mail de confirmare a licenţei cu privire la imaginile pe care le-aţi comandat împreună cu un număr de comandă, parolă şi un link către o adresă de pe care se va efectua descărcarea efectivă a imaginii. New Folder nu este responsabil pentru activitatea furnizorului de servicii de plată selectat de dumneavoastră. Există posibilitatea de a apărea o întârziere a accesului la imaginea pentru care aţi obţinut licenţa de utilizare.
Indiferent de condiţiile şi termenii licenţei obţinute, imaginea poate fi descărcată doar într-un termen de 7 zile, termen necesar pentru verificarea modului de funcţionare a platformei pentru a evita apariţia oricărei probleme în obţinerea imaginii solicitate de la primirea e-mailului menţionat. În cazul în care nu veţi îndeplini obligaţia de a descărca imaginea în acest interval de timp va trebui să contactaţi compania New Folder pentru a stabili modalităţi speciale pentru descărcare, pentru care veţi fi obligat să achitaţi o taxă administrativă adiţională. În cazul în care New Folder este de acord să vă furnizeze o imagine în formă materială, cheltuielile de ambalare şi de transport poştal vor fi în sarcina dumneavoastră.
În cazul în care optaţi pentru efectuarea plăţii în baza facturii emise de New Folder, termenul de plată este de 10 de zile calendaristice de la data emiterii facturii iar utilizarea imaginii după data scadentă fără îndeplinirea obligaţiei de plată se consideră utilizare ilegală.
Dacă aveţi cunoştinţă de orice utilizare fără licenţă a imaginilor furnizate către dumeavoastră de către New Folder, aveţi obligaţia de a informa imediat compania şi de a lua toate măsurile rezonabile pentru a acorda sprijin companiei New Folder în vederea acţionării împotriva utilizatorului fără drept, la solicitarea companiei.
Pentru preţul licenţei de utilizare se va emite factură şi chitanţă.


6. Modificări, erori sau anulări


Este obligaţia dumneavoastră să informaţi imediat New Folder cu privire la orice eroare apărută în livrarea imaginii pentru care aţi primit licenţa pentru ca această eroare să fie corectată astfel încât să fie posibilă descărcarea imaginii. Livrarea unei imagini greşite, faţă de cea solicitată şi pentru care aţi primit licenţa, nu reprezintă acordarea licenţei pentru această imagine şi aveţi obligaţia de a şterge toate modurile de memorare a acesteia imediat ce aţi identificat eroarea. Din momentul în care achiziţionarea a fost procesată nu aveţi posibilitatea de a o modifica sau de a o anula. În nicio circumstanţă nu se vor face restituiri şi nu se vor acorda credite.


7. Drepturile de autor


Drepturile de autor asupra oricăror imagini pentru care aţi primit licenţa de utilizare sunt recunoscute şi garantate în condiţiile Legii nr. 8 din 1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe.
Imaginile de pe website reprezintă obiect al dreptului de autor conform art. 7 lit. f) din Legea nr. 8 din 1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe.

Drepturile morale a New Folder cu privire la imaginile de pe website:

- Dreptul de a decide dacă, în ce mod şi când va fi adusă imaginea la cunoştinţa publică;

- Dreptul de a pretinde recunoaşterea dreptului de autor al imaginii;

- Dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă imaginea la cunoştinţă publică;

- Dreptul de a pretinde respectarea integrităţii imaginii şi de a se opune oricărei modificări, precum şi oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputaţia autorului;

- Dreptul de retracta imaginea, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciaţi prin exercitarea retractării;

New Folder are dreptul patrimonial exclusiv de a decide dacă, în ce mod şi când va fi utilizată fiecare imagine de pe website, inclusiv de a consimţi la utilizarea oricărei imagini de pe website de către alţii, în baza unei licenţe de utilizare.
Utilizarea unei imagini de pe website dă naştere la drepturi patrimoniale, distincte şi exclusive, ale New Folder de a autoriza sau de a interzice reproducerea imaginii, distribuirea imaginii, închirierea imaginii, împrumutul imaginii, comunicarea publică, direct sau indirect a imaginii, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea imaginii la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual de către public, realizarea de imagini derivate.
Prin licenţa acordată în mod individual asupra unei imagini de pe website se înţelege punerea la dispoziţie a imaginii spre utilizare (închiriere în sensul Legii nr. 8 din 1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe) pentru un timp limitat, nefiind exclusă utilizarea pentru obţinerea unui avantaj economic sau comercial direct sau indirect.


8. Limitele dreptului de utilizare a imaginii


Licenţa acordată are ca obiect închirierea imaginii, respectiv punerea ei la dispoziţie spre utilizarea de către beneficiar (“licenţiat”), pentru un timp limitat şi pentru un avantaj economic sau comercial direct sau indirect.
Licenţa acordată nu poate fi transmisă cu niciun titlu altei persoane (este interzisă distribuirea imaginii). Imaginea poate fi reprodusă, în special, pentru uz comercial, nefiind exclus și uzul personal şi pentru perioada limitată în care este valabilă licenţa (nu este interzisă realizarea de copii ale imaginii însă reproducerea se poate realiza o singură dată – pentru mai multe reproduceri este necesară negocierea directă cu New Folder şi plata unui preţ suplimentar).
Imaginea nu poate fi distribuită, cesionată, împrumutată, nu poate face obiectul importului (art. 14 ind. 2 Legea nr. 8/1996), împrumutată, (sub)închiriată/revândută sau înstrăinată în orice altă modalitate sau expusă pe orice alt site de beneficiarul licenţei de utilizare a imaginii. Imaginea nu poate face obiectul unui împrumut în sensul Legii nr. 8 din 1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe. În principiu, în baza licenţei obţinute, imaginea nu poate fi comunicată public (conform art. 15 din Legea nr. 8/1996) de către beneficiarul licenţei de utilizare (chiar dacă aceasta nu are caracter individual şi poate fi folosită de dumneavoastră şi în scopuri comerciale în vederea obţinerii unui avantaj economic sau comercial). Pentru a obţine şi dreptul de a comunica public imaginea pentru care s-a obţinut licenţa este necesară o autorizare prealabilă din partea New Folder, în baza unor negocieri directe, în condiţiile menţionate mai jos.
Benefiarul licenţei de utilizare nu are dreptul de a realiza opere derivate (conform definiţiei prevăzute de art. 8 Legea nr. 8/1996). New Folder are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza orice transformare a imaginii prin care se obţine o imagine derivată. Pentru orice acţiune prin care se realizează o operă/imagine derivată este necesar acordul prealabil din partea New Folder.
Prin comunicarea publică beneficiarul obţine un avantaj comercial şi economic indirect, prin dreptul de a-și face reclamă companiei/clienților companiei sau produselor acesteia cu imaginea licențiată. În cazul în care se doreşte obținerea unor astfel drepturi suplimentare de utilizare, respectiv comunicarea publică, pentru obţinerea unui astfel de avantaj, este necesar să contactaţi compania New Folder în vederea unei eventuale negocieri în acest sens.
În cazul în care doriţi să realizaţi comunicarea publică sau punerea la dispoziţia publicului a operei fotografice pentru care aţi obţinut licenţa de utilizare de la New Folder, în alți termeni, în afara celor afișați pe site, aveţi obligaţia de a ne contacta pentru a stabili condiţiile contractuale în care veţi dobândi dreptul de a face acest lucru.


9. Extinderea licenţei


În cazul în care doriţi să utilizaţi imaginea şi în alte scopuri decât cele stabilite iniţial, este necesară încheierea unui alt acord scris între părţi şi plata unei sume adiţionale.


10. Răspunderea


Răspunderea companiei New Folder pentru orice cauză, în legătură cu furnizarea imaginilor, este limitată la plata realizată de către dumneavoastră pentru imaginea respectivă până la limitele stabilite de lege şi cu excepţiile prevăzute de legea Română care reglementează protecţia consumatorilor. Răspunderea are în vedere garanţiile exprese sau implicite stabilite de lege.
Răspunderea companiei New Folder este limitată la modul de utilizare pentru care s-a acordat licenţa Beneficiarului. New Folder nu acordă niciun drept şi nu oferă nicio garanţie cu privire la utilizarea de denumiri, mărci comerciale, drepturi de autor asupra operelor plastice, de arhitectură, înregistrate sau nu, cu privire la portretele persoanelor care apar în imaginile pentru care s-a obţinut licenţa de utilizare (în condiţiile Legii nr. 8 din 1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe şi Codului civil). Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea utilizării imaginii în moduri care ar putea să prejudicieze autorii sau proprietarii drepturilor de autor asupra respectivelor opere. Beneficiarul are obligaţia să se asigure că obţine toate drepturile necesare sau consimţământul necesar cu privire la oricare dintre cele menţionate mai sus pentru scopul în care utilizează imaginea.
Utilizarea imaginii pentru care s-a obţinut licenţa într-o manieră care nu este autorizată în mod expres prin intermediul licenței și prezentelor condiţii (i) poate constitui o încălcare a drepturilor de proprietate şi de autor ale companiei New Folder sau ale unui terț și (ii) poate duce la obligarea Beneficiarului licenţei să acopere toate daunele care rezultă din orice astfel de utilizare, inclusiv eventualele daune cauzate de orice pretenții pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau drepturile de proprietate ale companiei New Folder sau ale unui terț.


11. Politica de returnare 


Nu este permisă nicio returnare sau rambusare. Cu excepția cazului în care imaginea pentru care s-a obţinut licenţa nu corespunde din punct de vedere tehnic (viciu aparent – exemplu: blur, noise etc.) cu imaginea pentru care s-a dorit cumpărarea licenţei, caz în care imaginea respectivă va fi înlocuită cu altă imagine corespunzătoare de către New Folder.


12. Legea aplicabilă


Aceste condiţii şi termeni şi orice licenţă pe care aţi putea să o obţineţi pentru utilizarea unei imagini ce aparţine companiei New Folder sunt supuse legislaţiei române.


13. Confidenţialitatea


Protecţia datelor personale care sunt furnizate nouă de către dumneavoastră, în cursul vânzării este importantă pentru noi. Vă rugăm să aveţi în vedere şi să anaizaţi Politica de Confidenţialitate a companiei New Folder.


14. Contact


Orice contact cu New Folder se poate realiza electronic la următoarea adresă de e-mail: office@newfolderstock.com